Information

Herbst Thoregaard & Lange Advokater er etableret på Ny Østergade 7, 2. sal, 3600 Frederikssund, og har i øvrigt et kontor beliggende Kontorhuset, Smedelundsgade 16, 2. sal, 4300 Holbæk.

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 47 36 00 20 samt på e-mailadressen advokaterne@htl.dk

Vi er organiseret som et samarbejde mellem Herbst Thoregaard Advokater ApS med cvr.nr. 31370000 og Hebo lange Advokater med cvr.nr. 34928134.

Herbst Thoregaard & Lange Advokater har klientbankkonti i Danske Bank, Jyske Bank, Handelsbanken, Sparekassen Sjælland og Nordea.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. ​

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Herbst Thoregaard & Lange Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Vi er medlem af Danske Advokater.

Alle advokater hos Herbst Thoregaard & Lange Advokater er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos henholdsvis HDI Gerling Forsikring samt Tryg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Herbst Thoregaard & Lange Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Herbst Thoregaard & Lange Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Herbst Thoregaard & Lange Advokater er omfattet af Advokatsamfundet tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundet hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Herbst Thoregaard & Lange Advokater og/eller utilfredshed med en af Herbst Thoregaard & Lange Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Brug for en advokat?

​Du er meget velkommen til kontakte os, hvis du har spørgsmål til en opgave.

Boligsalg