Retssagsbehandling

Retssagsbehandling udgør en stor del af arbejdet for de alment praktiserende advokater, hvilket også er tilfældet for Herbst Thoregaard advokater.​

Retssagsbehandlingen består ikke alene i møde for retter m.m., men tillige i vurdering af sagernes karakter og forventelige udfald.

Førelse af retssager er forbundet med store omkostninger for alle sagens parter og Herbst Thoregaard forsøger derfor altid inden selve retssagens opstart, at finde forligsmæssige løsninger af sagerne og løse disse i mindelighed til fordel for klienterne og med den dermed forbundne minimering af sagens omkostninger til følge.

Hvis den forligsmæssige løsning ikke kan nås, må sagerne imidlertid overlades til retternes afgørelse. Inden en stævning eventuelt udtages, er det dog vigtigt for Herbst Thoregaard, at en åben og ærlig diskussion om sagen er taget; også selvom det måske ikke altid er med de løfter om et positivt resultat, som klienten ønsker.

​Retssager føres typisk ved byretten på det sted, hvor den sagsøgte bor. Enkelte sager kan startes ved Landsretten, men Landsretten fungerer oftest som ankeinstans for Byrettens afgørelser.

Retssagsbehandlingen har Herbst Thoregaard advokater stor erfaring med og møder jævnligt for retterne, administrative nævn og voldgiftsretter for både erhvervsklienter og private.

Kontoret beskræftiger advokater med møderet for alle danske retter, herunder Højesteret.

Brug for en advokat?

​Du er meget velkommen til kontakte os, hvis du har spørgsmål til en opgave.

Herbst Thoregaard boligsalg