Retssager

Retssagsbehandling udgør en stor del af arbejdet hos Herbst Thoregaard advokater.

Retssagsbehandlingen består ikke alene i at møde i retten, men tillige i vurdering af sagernes karakter og forventelige udfald.

Førelse af retssager er forbundet med store omkostninger for alle sagens parter og Herbst Thoregaard Advokater forsøger derfor altid inden selve retssagens opstart at finde forligsmæssige løsninger af sagerne og løse disse i mindelighed til fordel for klienterne og med den dermed forbundne minimering af sagens omkostninger til følge.

I den forbindelse drøfter vi også muligheden for retsmægling og advokat Line Herbst er uddannet retsmægler.

Hvis den forligsmæssige løsning ikke kan nås, må sagerne imidlertid overlades til retternes afgørelse. Inden en stævning udtages, er det dog vigtigt for os, at en åben og ærlig diskussion om sagen er taget; også selvom det måske ikke altid er med de løfter om et positivt resultat, som klienten ønsker.

Retssagsbehandlingen har Herbst Thoregaard Advokater stor erfaring med og møder jævnligt for retterne, administrative nævn og voldgiftsretter for både erhvervsklienter og private.

Kontoret beskæftiger advokater med møderet for alle danske byretter, landsretterne og Højesteret.

Brug for en advokat?

​Du er meget velkommen til kontakte os, hvis du har spørgsmål til en opgave.

Herbst Thoregaard boligsalg